اشک زن....

پسرکی ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ :

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟

ﻣﺎﺩﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ آﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ .

ﭘﺴﺮﮎ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭﺵ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ ﺍﻭ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ؟

ﭘﺪﺭﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺶ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ :

ﻫﻤﻪ ﺯﻧﻬﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ ….

ﭘﺴﺮﮎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮﺩ.

ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭد ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨد .

ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭼﺮﺍ ﺯﻧﻬﺎ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :

ﻣﻦ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﯼ آﻓﺮﯾﺪﻡ.

ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .

ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺩ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﺶ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ .

ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﺩ

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺍﺫﯾﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .

ﺑﻪ ﺍﻭ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﺩ

ﺍﺯ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺷﮑﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﯾﺰﺩ .

ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮏ ﺭﺍ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ

ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ آﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ .

ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﺶ ، ﻣﻮﻫﺎﺵ ﯾﺎ ﺍﻧﺪﺍﻣﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮﺩ .

ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ آنجاست.

/ 6 نظر / 35 بازدید
dihev

ای کاش قدر این همه نعمت را لااقل خودش می دانست و ثابت می کرد که زیباییش در آنها نیست و در این اسن

تبادل لينک اتوماتيک

سلام وبلاگ خيلي عالي داريد اگر مايل به تبادل لينک هستيد به سايت من بياييد و لينکتون رو بصورت خودکار ثبت کنيد

گل چین

سلام برای تمام همین مشکلاتی که بردوش زن است خداوندهم جایگاهی رفیعی به اوعطافرموده وبهشت رادرزیرپای مادران قرارداده

zanbagh

زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنی است هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید ، زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند . . . [گل][گل][گل]

rihanna

مرسی عالی بود[ماچ]

سی سیب

خیلی عالی بود .زن موجودی بی نظیر است درباره اش هرچه گفته شود کم است .خداکنه همه مردها قدر زن های خود را بدانند .ودرمقابل زحماتشان تشکر کنند.